DBOSQ és la marca de garantia per als biocombustibles forestals produïts a Catalunya i en tot l’estat espanyol

DBOSQ treballa per garantir la qualitat i la traçabilitat de l’estella forestal, dos aspectes fonamentals de cara a donar confiança sobre el producte. Per determinar la qualitat de la biomassa, ens basem en repetits anàlisis de laboratori i controls en el procés de producció del producte per part del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya; i la traçabilitat es determina fent el seguiment per conèixer l’origen geogràfic d’on prové el material. Coneixent les característiques del material i el seu origen, els consumidors poden escollir l’estella que més s’adapti a les seves necessitats de cara a la qualitat o producte de proximitat. L’estella que garanteix la marca DBOSQ és d’Origen Forestal ja vingui directament de bosc (Biomassa Forestal Primària – BFP) o d’indústries forestals de primera transformació (Biomassa d’Indústries Forestals – BIF) sense arribar a ser fusta tractada químicament.

Segons la Norma Europea 14961-1, l’estella es classifica en 1.1 (Biomassa provinent de bosc, plantació i altra fusta verge) i 1.2.1 (Subproductes de la indústria de la fusta no tractada químicament). A més de l’Origen, també es té en compte la qualitat de l’estella; aquests anàlisis es realitzen al laboratori del CTFC i segons la modalitat de la marca escollida es considerarà el següent:

  • DBOSQ Bàsic Origen, Humitat, Granulometria i Impureses/Impropis
  • DBOSQ Plus Origen, Humitat, Granulometria, Impureses/Impropis, Contingut en cendres i Contingut energètic

El logotip identificador de la marca és el següent

La transferència de la informació al consumidor és realitza mitjançant una etiqueta integrada en les factures de venda de biomassa i en la declaració de qualitat del producte. En l’etiqueta s’indica l’origen geogràfic i dos paràmetres de qualitat com són la Humitat i la Granulometria, a més indica si l’empresa disposa de la modalitat plus o bàsica. Al haver-hi un apartat identificador de l’empresa, cada empresa disposa de la seva etiqueta particular.

La implantació de la marca de qualitat DBOSQ comporta nombrosos avantatges:

  • Promou l’ús d’estella forestal com a biocombustible de qualitat per a usos tèrmics.
  • Els controls de qualitat sobre el biocombustible obliga a una millora permanent de la qualitat dels productes.
  • Assegurar la qualitat dels biocombustibles és clau per a evitar problemes de mal funcionament de les instal·lacions i garantir un alt rendiment de la caldera.
  • La traçabilitat de l’origen del producte que porta implícita la marca, maximitza la venta de proximitat i en conseqüència la millora dels boscos locals.
  • Dóna coneixement i confiança al consumidor final del producte que està adquirint.
  • La marca DBOSQ és una forma de publicitat pel productor gràcies al valor afegit que dóna al seu producte.

Per a més informació podeu posar-vos en contacte a través del següent telèfon 973 48 17 52 o escriure’ns via correu electrònic a la següent direcció: biomassa@ctfc.cat

Be Sociable, Share!
DBOSQ
Tagged on: