El laboratori de caracterització de biocombustibles agroforestals és un servei que ofereix l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), per tal de donar resposta a la demanda de caracterització dels biocombustibles a Catalunya.

La principal funció del laboratori és la realització d’anàlisis i assaigs de biocombustibles sòlids agroforestals com un servei a les empreses del sector agrícola i forestal.

El laboratori realitza anàlisis dels biocombustibles sòlids amb l’objectiu d’avaluar les seves característiques físiques i químiques i determinar la seva aptitud per als diferents processos de valorització energètica.

Les anàlisis que pot fer el CTFC són:

  • Contingut d’humitat
  • Distribució granulomètrica
  • Poder calorífic superior i inferior
  • Anàlisi elemental (C, H i N)
  • Contingut en matèries volàtils
  • Contingut en cendres
  • Durabilitat mecànica dels pèl·lets
  • Densitat de pila
  • Densitat de partícula

Aquestes anàlisis poden ser per diferents tipus de biocombustibles tals com: estella, pèl·let, briquetes, serradures, closca d’ametlla, pinyolada, podes i sarments, etc., a més de la determinació de la humitat de llenya i fusta en roll.

La caracterització dels biocombustibles agroforestals contribuirà a millorar la competitivitat del teixit empresarial proper a la producció, gestió i comercialització de la biomassa, ja que permetrà definir les característiques específiques del producte.

El laboratori del CTFC de biocombustibles sòlids segueix els protocols de la Normativa ISO 9001 i EN referent a l’anàlisi i a la caracterització de biocombustibles, assegurant la precisió i la repetibilitat de les mostres. La classificació dels biocombustibles es realitza segons la normativa ISO 17225-1. Biocombustibles sòlids. Especificacions i classes de combustibles. A banda, el CTFC també disposa de l’acreditació EMAS i de la ISO 14001.

S’ha pogut adquirir l’equipament per al laboratori del CTFC a través del Subprograma ACTEPARQ, inclòs al Pla Nacional de R+D+i (2008-2011), per a l’adquisició d’equipaments d’infraestructures científiques i tecnològiques.

Més informació relacionada amb el Laboratori de caracterització de biocombustibles agroforestals:

Be Sociable, Share!
El laboratori