La Mireia Codina i Palou és Enginyera Tècnica Forestal i treballa a l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa des del 2008. Les seves especialitats són: la bioenergia, aprofitaments forestals (procediments, productivitat i costos), control de qualitat d’estella, emmagatzematge de fusta en roll i estelles, avaluació de disponibilitat de biomassa forestal, i cultius energètics llenyosos.

Publicacions:

Contacte

LinkedIn

Mireia Codina is a Degree Forest Engineering and works, since 2008, in the Department of Forest Harvesting and Biomass at CTFC. Her expertise include: bioenergy, forest harvesting (procedures, productivity and costs), wood chips quality control, storage of fuelwood and wood chips, evaluation of the availability of forest biomass, and short rotation forestry.

Be Sociable, Share!
Mireia Codina Palou