Pere Josep Navarro i Maroto és Cap de l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa, del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. És Tècnic Superior en Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics (EFA-La Malvasía, València); Enginyer Tècnic Forestal esp. Explotacions Forestals (EPSG-UPV, València) i Enginyer de Forests (ETSEA-UDL, Lleida). Postgraduat en Sistemes d’Informació Geogràfica (Facultat de Geografia-UDL, Lleida). En aquests moments està acabant el Màster en Productes i Sistemes Forestals (ETSEA-UDL, Lleida)

Ha desenvolupat experiència en les operacions forestals (aprofitaments), estudis forestals i estudis de mercat i ha treballat en el seguiment dels aprofitaments forestals, la prospecció dels mercats de la fusta i la xarxa de camins i vies forestals. També està involucrat en altres biomasses llenyoses per al compostatge i activitats en la bioenergia. És cotutor de projectes final de carrera.

Publicacions:

Contacte

Pere Josep Navarro i Maroto is the head of the Department of Forest Harvesting, Wood Mobilization and Biomass of the Forest Sciences Center of Catalonia. Mr. Navarro has the following degrees: Master’s course in Management and Organizations of the Natural and Landscape Resources (EFA-La Malvasía, Valencia); Forestry Production Technical Engineer (EPSG-UPV, Valencia) and Forestry (ETSEA-UDL, Lleida). Postgraduate Studies in Geographic Information Systems (Faculty of Geography-UDL, Lleida). He is attending Forest Products and Systems (ETSEA-UDL, Lleida)

He has work experience in Forest Harvesting, Forest and market studies, Forest bioenergy and biomass composting. He is mentor of final projects at university.

Contact

Be Sociable, Share!
Pere Josep Navarro Maroto