L’àrea d’aprofitaments fusters i biomassa inicià la seva activitat l’any 2005 i té dues vessants: l’aprofundiment del coneixement en els aprofitaments fusters (optimització de tècniques, costos i mercat de la fusta) i l’estudi de la biomassa forestal (diagnosis territorials, qualitat del material i logística de la cadena de subministrament).

Les nostres línies de treball són:

Anàlisi, seguiment i optimització de les operacions d’aprofitaments forestals
 • Suport a la innovació en els processos, millora dels rendiments i optimització de les despeses.
 • Tècniques de desembosc, xarxa viària forestal.
 • Anàlisi del mercat de la fusta en roll i dels subproductes.
Assessorament científico-tècnic a empreses i administració (productors, subministradors i consumidors de biomassa agroforestal)
 • Qualitat i emmagatzematge de l’estella forestal.
 • Anàlisi territorial de distribució espacial i capacitats de producció i d’aprovisionament (estudis de viabilitat i de logística de la cadena d’aprofitaments forestals i de subministrament de biomassa).
 • Dimensionament per a instal·lacions i aplicacions energètiques a partir de la biomassa forestal.
 • Model de negoci i pla de producció de biocombustibles sòlids.
 • Implantació de segells i marques de qualitat, traçabilitat i petjada de carboni dels productes.
 • Conreus energètics. Disseny de la plantació, conreu, producció i mercat.
Servei d’anàlisi i de mostreig
 • Mostreig de diferents acopis de material (piles d’estella, sitges, camió estàtic, material a bosc).
 • Servei analític de caracterització de biocombustibles agroforestals (estella, pèl·let, briqueta, pinyol, closques, subproductes…). Avaluació de les característiques físico-químiques i determinació de la seva aptitud per als diferents processos de valorització energètica.
  • Anàlisi de mostres procedents de biocombustibles sòlids (granulometria, humitat, poder calorífic, anàlisi elemental, material volàtil, contingut en cendres, densitat aparent, durabilitat mecànica del pèl·let). Especificacions i classes de biocombustibles.
  • Anàlisi del contingut d’humitat de la biomassa (llenya, fusta en roll…).
 • Serveis d’inspecció i auditoria per a la marca DIN Plus en la fabricació i producció de pèl·let i d’altres biocombustibles agroforestals.
 • Serveis d’inspecció i auditoria per a la marca DBOSQ, fabricació i producció d’estella forestal.
Formació on-line i/o presencial “a la carta” en l’àmbit de la biomassa i de la cadena de valor dels aprofitaments forestals
Be Sociable, Share!