L’objectiu del laboratori de caracterització de biocombustibles agroforestals és donar resposta a la demanda de caracterització dels biocombustibles a Catalunya.

El laboratori ofereix els següents serveis:


Servei d’anàlisi de mostres

El laboratori del CTFC de biocombustibles sòlids segueix els protocols de la Normativa ISO i EN referent a l’anàlisi i a la caracterització de biocombustibles, assegurant la precisió i la repetibilitat de les mostres. La classificació dels biocombustibles es realitza segons la normativa ISO 17225-1. Biocombustibles sòlids. Especificacions i classes de combustibles.

Els anàlisis que s’ofereixen es detallen a continuació per a cada tipus de biocombustible, considerant: estella, pèl·let, briqueta, llenya, etc… d’acord amb la normativa vigent.

Granulometria (P)

Determinació de la distribució de la mida de les partícules per incloure’l en la categoria que correspongui. Es disposa el material en estat de baixa humitat en la sèrie de tamisos ordenats segons la llum del tamís. A partir d’un moviment oscil·latori o vibrant de revolucions i durada determinada i s’obté el percentatge de material que queda retingut en cada tamís. Es diferencia entre estella d’ús residencial i comercial de les d’indústria.

Exemple: Estella P45S o P63 (més informació aquí)

Normes: UNE-EN 15149, ISO 17225-1 i ISO 17225-4

Humitat (M)

La humitat és el contingut d’aigua en el biocombustible. S’estima amb la diferencia de pes del material humit i el material assecat a l’estufa fins a pes constant; s’entén com a pes constant quan la diferència de pes és inferior al 0,2%.

La humitat és un factor determinant pel rendiment de les calderes de biomassa.

Norma: UNE-EN 14774-2:2010

Norma: UNE-EN 14774-3:2010

Poder Calorífic (Q)

El poder calorífic és la quantitat d’energia despresa per unitat de massa quan es crema un biocombustible. La mostra obtinguda passa un procés de reducció de mida fins a obtenir partícules inferiors al mil·límetre. S’analitza un gram de la mostra al calorímetre on es registra l’increment de temperatura durant la combustió. S’obté el poder calorífic brut (Qv,gr) del qual s’obtindrà el  Poder calorífic net (Qp,net).

  • PCbrut (qv,gr): El poder calorífic brut és la quantitat d’energia alliberada quan una massa unitària es crema amb presència d’oxigen, estant l’aigua produïda en la combustió en estat líquid.
  • PCnet (qp,net): Difereix del PCbrut en què l’aigua alliberada en la combustió es troba en estat gasós; és la unitat de mesura amb la qual s’acostuma a treballar, ja que l’aigua de la caldera surt sempre en estat gasós. Per a obtenir el valor del PCnet serà necessari determinar la quantitat de Carboni, Hidrogen, Nitrogen i Cendres.

El poder calorífic està molt determinat per la humitat del biocombustible. S’ofereix el PCnet del biocombustible en estat anhídrid i a la humitat tal com s’ha rebut/obtingut la mostra.

Norma: UNE-EN 14918:2011

Anàlisi elemental

És la determinació del Carboni, Hidrogen i Nitrogen, components bàsics del biocombustible que serviran per quantificar les emissions de CO2 o NOx. Els valors seran necessaris per al càlcul del Poder Calorífic Net.

Norma: UNE-EN 15104:2011

Material Volàtil (MV)

L’anàlisi de matèries volàtils s’inclou en el que s’anomena “Anàlisi immediat”, que comprèn també l’anàlisi de cendres i humitat. El material volàtil està format pels gasos i vapors que s’evaporen en la  piròlisi i són els responsables de la flama en el procés de la combustió. També s’anomena “anàlisi del carboni fix”, que és el residu de l’anàlisi un cop es descompta la pèrdua de pes deguda a la humitat, quan el biocombustible s’escalfa en condicions normalitzades fins a 900 + 10 ºC.

Norma: UNE-EN 15148:2010

Contingut en Cendres (A)

Les cendres són el residu inorgànic que es produeix quan es crema el biocombustible. Es determina sota condicions específiques per assegurar que tota la part orgànica s’ha cremat. Aquestes condicions són un increment de la temperatura controlada fins a 550 + 10 ºC.

Norma: UNE-EN 14775:2009

Densitat Aparent (BD)

La densitat aparent, o relació entre pes i volum, és un factor important a l’hora del subministrament del biocombustible i permet estimar les necessitats d’espai d’emmagatzematge i de transport.

Norma: UNE-EN 15103:2009

Durabilitat mecànica del pèl·let (DU)

La durabilitat mecànica del pèl·let és un factor que determina la seva qualitat, i serveix per comprovar la resistència del pèl·let en disgregar-se o trencar-se en partícules més fines. Per realitzar l’anàlisi es col·loca la mostra en un durabilímetre que realitza moviments rotatius d’una durada i revolucions determinades per avaluar el percentatge de material que s’ha disgregat.

Norma: UNE-EN 15210

Fins (F)

Alhora de calcular la durabilitat mecànica (DU) com també la granulometria de l’estella (P), els Fins són un paràmetre d’obligada menció. En el pèl·let els fins són les partícules que hi ha a la mostra abans del anàlisis i que s’han produït durant el transport i en l’estella els fins són les partícules inferiors a una mida nominal de 3,15 mm que es produixen principalment en l’estellat

Norma: UNE-EN 15210 i UNE-EN 15149

Longitud (L) i diàmetre (D) del pèl·let

Per a determinar si el pèl·let compleix les condicions que demana la normativa europea de qualitat 14961-2 sobre pèl·lets de fusta per a ús no industrial aquest ha tenir unes dimensions concretes.

Norma: UNE-EN 1612-1:2012

Tornar a l’inici

Servei de mostreig

El CTFC ofereix el servei de mostreig del biocombustible regit per la normativa europea UNE EN 14778-1-2. Quan el personal del CTFC s’ocupa del mostreig, en l’informe resultant hi consta que la mostra analitzada és representativa del lot original.

El personal del CTFC adapta el mostreig en funció de les diferents ubicacions d’on cal obtenir les mostres:

Pila, sitja o camió estàtic

Material en moviment

Per l’anàlisi de la humitat de llenyes i fusta en roll segons Norma UNE EN 14778-1.

Si és el client qui envia la mostra, el CTFC es fa responsable de la mostra en el moment en què arriba a les instal·lacions del CTFC. L’informe estarà basat en la mostra, essent el propi client el responsable d’agafar una mostra representativa del lot.

Per tal de realitzar la demanda de caracterització de biocombustible us podeu adreçar a l’apartat de Peticions.

Tornar a l’inici

Altres serveis

A part d’aquests serveis d’anàlisi, el personal del CTFC també pot desenvolupar nous mètodes per a la caracterització dels biocombustibles. Podeu posar-vos en contacte a la següent adreça de correu electrònic.

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya també ofereix el servei d’assessorament a productors/subministradors de biomassa.

Tornar a l’inici

Be Sociable, Share!
Serveis que oferim